REGULAMIN UŻYTKOWNIKA APLIKACJI MOBILNEJ MOBILL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji Mobilnej MOBILL, która umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi realizację Usług. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz.U z 2017 r. poz. 1219).
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.mobill.pl oraz w Aplikacji.
 3. Operatorem Aplikacji Mobilnej MOBILL jest spółka, Solid Solutions Sp. z o.o., adres: 54-616 Wrocław, ul. Łaska 13b, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000346090, NIP 8942990159, REGON 021125053.
 4. Adres e-mail Operatora: bok@mobill.pl

§2. DEFINICJE

 1. Aplikacja Mobilna MOBILL (Aplikacja) – aplikacja umożliwiająca Użytkownikom nabywanie biletów komunikacji miejskiej (Funkcjonalność Biletowa) oraz ich okazywanie do kontroli przy wykorzystaniu Urządzeń Mobilnych jak również korzystanie z innych dostępnych w niej funkcjonalności.
 2. Urządzenie Mobilne – urządzenie z systemami operacyjnymi: Android (od wersji 4.3), iOS (od wersji 8.0) oraz Windows Phone (od wersji 8.1), umożliwiające instalację oprogramowania dedykowanego dla ww. systemów operacyjnych (np. telefon komórkowy, tablet).
 3. Użytkownik – osoba wykorzystująca Aplikację.
 4. Usługi – funkcjonalności dostępne w Aplikacji, na które składają się: Funkcjonalność Biletowa oraz Planner Podróży.
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 6. Funkcjonalność Biletowa – możliwość zakupu oraz okazania do kontroli biletu komunikacji miejskiej we Wrocławiu, w oparciu o udostępnioną w Aplikacji taryfę biletową.
 7. Planer Podróży – funkcjonalność planowania podróży środkami komunikacji miejskiej we Wrocławiu w oparciu o udostępnione i wskazane Operatorowi dane udostępnione przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu „OpenData”.
 8. Operator Aplikacji (Operator) – Solid Solutions Sp. z o.o., adres: 54-616 Wrocław, ul. Łaska 13b, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000346090, NIP 8942990159, REGON 021125053, adres e-mail: bok@mobill.pl.
 9. Operator Płatności – Organizacja uprawniona do procesowania płatności, w szczególności z wykorzystaniem elektronicznych kanałów zdalnych. Operatorem Płatności w Aplikacji, na chwilę wejścia w życie Regulaminu, jest spółka Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.
 10. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady i warunki korzystania z Aplikacji. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie określonych w nim warunków stanowi podstawę i warunek korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 11. BOK – Biuro Obsługi Klienta prowadzone przez Operatora, dostępne dla Użytkownika w lokalizacjach:
 12. BOK UrbanCard - Biuro Obsługi Klienta obsługujące obszar związany z  biletami Komunikacji miejskiej we Wrocławiu 

§3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Warunkami korzystania z Aplikacji przez Użytkowników są:
 2. Za pobranie i korzystanie z Aplikacji nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty. Powyższe nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem za bilety komunikacji miejskiej we Wrocławiu kupione za pośrednictwem Aplikacji poprzez skorzystanie z Funkcjonalności Biletowej.
 3. Pobranie Aplikacji za pomocą sieci Internet na Urządzenie Mobilne oraz korzystanie z Aplikacji, jest związane z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek operatora sieci telekomunikacyjnej, z którego usług korzysta Użytkownik.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Prawa i obowiązki Operatora są następujące:

a) Operator zapewnia ciągły dostęp do Usług za pośrednictwem Aplikacji.

b) Operator zapewnia bezpieczeństwo transakcji realizowanych w Aplikacji, z wyłączeniem procesu płatności, od chwili jego przekierowania do systemu płatności zarządzanego przez Operatora Płatności.

c) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem Urządzenia Mobilnego, za pomocą którego korzysta on z Aplikacji, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów, czy łączy telekomunikacyjnych nie będących własnością Operatora lub nie zarządzanych przez niego.

d) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Aplikacji, nie wpływających ujemnie na warunki umowy zawartej z Użytkownikiem; Operator ma prawo do podejmowania czynności konserwacyjnych jak również mających na celu naprawę, zapobieżenie szkodom lub modyfikację i rozwój funkcjonalności oferowanych w ramach Aplikacji, przy czym, w miarę możliwości Operator wskazane czynności będzie wykonywać w porze nocnej – pomiędzy godz. 01:00 a godz. 04:00. Operator dołoży starań, by poinformować użytkowników o planowanych czynnościach, o których mowa powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem. Operator nie odpowiada za brak dostępu do Usług za pośrednictwem Aplikacji spowodowany wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej.

e) W razie powzięcia przez Operatora uzasadnionych podejrzeń, że Aplikacja jest wykorzystywana przez Użytkownika w celach innych niż wynikają z jej funkcjonalności, z ich nadużyciem lub niezgodnie z przepisami prawa czy Regulaminu, Operator ma prawo zablokowania dostępu do Aplikacji dla takiego Użytkownika. W takich przypadkach, Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

2. Prawa i obowiązki Użytkownika:

a) Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania Aplikacji do celów zgodnych z przeznaczeniem udostępnionych w niej funkcjonalności, opisanych w Regulaminie;

b) Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności hasła oraz kodu PIN Użytkownika Aplikacji;

c) Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych, które podał w procesie rejestracji zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu niezwłocznie po nastąpieniu zmiany dotyczącej tych danych;

d) Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji treści o charakterze bezprawnym;

e) W przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Aplikacji przez osoby trzecie lub utraty Urządzenia Mobilnego Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia faktu Operatorowi, który na wniosek Użytkownika dokona blokady dostępu do Aplikacji w ramach utraconego Urządzenia Mobilnego. Usunięcie blokady będzie możliwe po uprzednim kontakcie Użytkownika z BOK.

§5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA, ZAWARCIE UMOWY ORAZ LOGOWANIE DO APLIKACJI

1. Użytkownik może dokonać rejestracji, po uprzednim pobraniu Aplikacji i jej instalacji na Urządzeniu Mobilnym.

2. Użytkownik inicjuje proces rejestracji poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Aplikacji, następujących danych:

a) login;

b) adres e-mail;

c) hasło niezbędne w procesie logowania;

3. Użytkownik w procesie rejestracji zgodnie z ust. 2 powyżej jest zobowiązany do podania poprawnych i aktualnych danych osobowych. Użytkownik, po przejściu całego procesu rejestracji i zalogowaniu się do Aplikacji, w jej ustawieniach, może w dowolnym czasie skorygować błędy lub zaktualizować dane wymienione w ust. 2 lit. b)-g) powyżej.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 2 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest, poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, do:

a) akceptacji treści Regulaminu;

b) wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych;

c) złożenia oświadczenia wyrażającego żądanie by wykonywanie przez Operatora Usług zgodnie z Regulaminem rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

a następnie, powinien zatwierdzić formularz rejestracyjny. Braki w zakresie powyższego, uniemożliwią ukończenie procesu rejestracji. Skuteczne zatwierdzenie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika jest momentem zawarcia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem umowy na świadczenie Usług w ramach Aplikacji, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej: „ Umowa ”). Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail niezwłocznie po zawarciu Umowy.\

5. Po zakończeniu rejestracji na wskazany numer telefonu użytkownika zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca kod weryfikacyjny.

6. W przypadku podania błędnego kodu w trakcie weryfikacji, aplikacja uniemożliwi kupno biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

7. Usunięcie blokady będzie możliwe po uprzednim kontakcie Użytkownika z BOK.

8. Podany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, w tym w szczególności w procesie zmiany hasła, po uprzedniej jego utracie.

9. Na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link, którego uruchomienie w przeglądarce internetowej będzie skutkowało weryfikacją adresu e-mail. Weryfikacja adresu e-mail nie jest wymagana w procesie rejestracji.

10. Użytkownikowi, który zapomniał hasła do Aplikacji, udostępniona zostanie funkcjonalność przypomnienia hasła, dostępna na formularzu logowania. Po wybraniu opcji resetowania hasła, należy w Aplikacji wprowadzić adres email użyty w trakcie rejestracji użytkownika, a na wprowadzony adres e-mail zostanie wysłany link do formularza resetu hasła.

11. W przypadku, w którym Użytkownik nie zweryfikował uprzednio swojego adresu e-mail, po poprawnym przejściu przez proces zmiany hasła, adres e-mail zostanie uznany za zweryfikowany.

12. Logowanie do Aplikacji możliwe jest po podaniu numeru telefonu Użytkownika, wprowadzonego i zweryfikowanego w procesie rejestracji oraz hasła Użytkownika.

13. Usługi w Aplikacji dostępne są dla Użytkownika zalogowanego do Aplikacji.

14. W chwili zawarcia Umowy z Użytkownikiem zgodnie z ust. 4 powyżej, Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji wyłącznie w celu korzystania z Usług. Aplikacja jest przedmiotem ochrony na podstawie prawa autorskiego i każde jej użycie wykraczające poza zakres licencji udzielonej zgodnie z powyższym, dokonywanie w niej zmian, jej dekompilacja, sprzedaż, inne rozpowszechnianie, użyczanie, sublicencjonowanie jest niedozwolone.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy określonego zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane do Operatora pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu, Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Użytkownik wykonujący prawo odstąpienia od Umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy – z uwagi na złożenie zgodnie z § 5 ust. 4 powyżej oświadczenia wyrażającego żądanie, by wykonywanie przez Operatora Usług zgodnie z Regulaminem rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. Dla uniknięcia wątpliwości, prawo do odstąpienia opisane powyżej dotyczy wyłącznie Umowy stanowiącej umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie obejmuje zaś swoim zakresem żadnej z umów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu, zawartych przez Użytkownika przy wykorzystaniu Funkcjonalności Biletowej, które – jako dotyczące umów przewozu – pozostają zasadniczo poza regulacją ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2017 t.j. z dnia 30 marca 2017 r., Dz. U. poz. 683).

§7. FUNKCJONALNOŚĆ BILETOWA

§7.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu biletów przy użyciu Aplikacji Mobilnej Mobill .

 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://mobill.pl/regulamin_mobill.html oraz w Aplikacji.

 3. Operatorem Aplikacji Mobilnej Mobill jest spółka Solid Solutions sp. z o.o,

 4. Regulamin jest uzupełnieniem regulaminu Aplikacji Mobilnej Mobill, który określa m.in. ogólne warunki korzystania z Aplikacji Mobilnej i prawa i obowiązki Użytkownika korzystającego z Aplikacji Mobilnej, dostępnego pod adresem https://mobill.pl/regulamin_mobill.html.

 5. Sprzedającym bilety w Aplikacji Mobilnej na podstawie Regulaminu jest Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działa spółka Mennica Polska S.A., adres: al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 019196, NIP: 5270023255, REGON: 010635937.

§7.2. DEFINICJE

 1. Aplikacja Mobilna Mobill (Aplikacja) – aplikacja umożliwiająca Użytkownikom między innymi nabywanie biletów komunikacji miejskiej (Funkcjonalność Biletowa) oraz ich okazywanie do kontroli przy wykorzystaniu Urządzeń Mobilnych jak również korzystanie z innych dostępnych w niej funkcjonalności.

 2. Urządzenie Mobilne – urządzenie umożliwiające instalację i używanie Aplikacji Mobilnej zgodnie z regulaminem Aplikacji Mobilnej.

 3. Użytkownik – osoba wykorzystująca Aplikację.

 4. Sprzedający – sprzedający bilety na podstawie Regulaminu, którym jest Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działa spółka Mennica Polska S.A., adres: al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 019196, NIP: 5270023255, REGON: 010635937 (dalej: Mennica).

 5. Funkcjonalność Biletowa – udostępniona w Aplikacji Mobilnej możliwość zakupu oraz okazania do kontroli biletu komunikacji miejskiej we Wrocławiu, w oparciu o udostępnioną w Aplikacji taryfę biletową.

 6. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady i warunki zakupu biletów przy użyciu Aplikacji Mobilnej Mobill

 7. BOK-UrbanCard  – Biuro Obsługi Klienta prowadzone przez Mennicę, dostępne dla Użytkownika w lokalizacjach:

§7.3. FUNKCJONALNOŚĆ BILETOWA

 1. Funkcjonalność Biletowa umożliwia Użytkownikowi zakup za pośrednictwem Aplikacji biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu i okazanie zakupionych biletów do kontroli. Oferta biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu dostępnych w Aplikacji może ulegać modyfikacji, co nie stanowi zmiany Regulaminu. Aktualna oferta dostępna jest zawsze w Aplikacji. 

 2. Zakup biletu możliwy jest po jego wskazaniu z aktualnej oferty.

 3. W procesie zakupu biletu Użytkownik będzie zobowiązany do wprowadzenie określonych parametrów zakupu, o których informacja wyświetlona zostanie po wyborze danego biletu z listy, a następnie do zatwierdzenia zakupu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku.

 4. Dodatkowe parametry zakupu obejmują:

  1. dla biletów jednorazowych i krótkookresowych:

   • numer boczny pojazdu
   • liczbę biletów tego samego rodzaju w ramach pojedynczej transakcji
  2. dla biletów czasowych:

   • liczbę biletów tego samego rodzaju w ramach pojedynczej transakcji
  3. dla biletów okresowych, imiennych:

   • deklarację rodzaju dokumentu tożsamości, który okazany zostanie w procesie kontroli
 5. Bilet zostanie wydany i udostępniony Użytkownikowi celem umożliwienia okazania go do kontroli niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika płatności za ten bilet. Użytkownik dokonuje płatności za bilet zgodnie z zasadami dokonywania płatności w Aplikacji Mobilnej określonymi w regulaminie Aplikacji Mobilnej.

 6. Fakturę VAT za zakupione bilety, Użytkownik może uzyskać w BOK przy czym:

  1. dla Użytkowników będących osobami fizycznymi, faktury VAT wystawia się w terminie do 15 dni od dnia złożenia przez nich wniosku i mogą dotyczyć one sprzedaży do trzech miesięcy wstecz względem miesiąca, w którym został złożony wniosek;

  2. dla Użytkowników będących przedsiębiorcami, faktury VAT wystawia się w terminie do 15 dni od dnia zakończenia miesiąca, w którym dokonana była sprzedaż.

 7. Wskazanie na kupiony za pomocą Aplikacji Mobilnej, aktywny bilet skutkuje wyświetleniem biletu, rozszerzonego o kod QR, na ekranie kontroli, który należy okazać kontrolerowi w pojeździe.

 8. Użytkownik może dokonać zakupu biletu imiennego tylko na imię i nazwisko wskazane w dokumencie tożsamości wskazanym zgodnie z ust. 4 lit. c) powyżej.

 9. W przypadku kontroli biletu imiennego, Użytkownik zobowiązany jest do okazania kontrolerowi dokumentu tożsamości, którego rodzaj został wskazany na etapie zakupu biletu, celem weryfikacji zgodności imienia i nazwiska Użytkownika.

 10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży biletów zawartej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, które – jako dotyczące umów przewozu – pozostają zasadniczo poza regulacją ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2017 t.j. z dnia 30 marca 2017 r., Dz. U. poz. 683).

 11. Zwrotu biletu okresowego zakupionego w Aplikacji Mobilnej można dokonać wyłącznie w BOK.

 12. W przypadku anulowania biletu, po rozpoczęciu terminu jego ważności, Sprzedający pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20 % wartości zakupionego biletu.

 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy likwidacji, zawieszeniu lub zmianie trasy linii skutkującej zaprzestaniem obsługi komunikacyjnej danego obszaru, Użytkownikowi wnioskującemu o anulowanie biletu na 2 linie Operator dokonuje anulowania kontraktu bez pobrania opłaty manipulacyjnej.

 14. Zwrot środków odbywa się gotówką lub przelewem na rachunek Użytkownika.

 15. W przypadku problemów z dostępem Użytkownika do Funkcjonalności Biletowej w ramach Aplikacji, Użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku zakupu biletu, z wykorzystaniem innych kanałów dystrybucji, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny fakt przejazdu Użytkownika bez ważnego biletu.

§7.4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Funkcjonalności Biletowej jest Sprzedający - Gmina Wrocław, adres: Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Nowy Targ, dalej również Administratora danych.

 2. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

 3. Sprzedający przetwarza następujące dane Użytkowników w podanych poniżej celach:

  1. w celu realizacji umowy sprzedaży biletu, Sprzedający przetwarza:

   • numer telefonu komórkowego Użytkownika
   • numer Karty zbliżeniowej
   • adres e-mail;

   podanie wskazanych danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży biletu, stanowi więc warunek zawarcia tej umowy. Przewarzanie w/w danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem takiej umowy.

  2. w celu wystawienia faktury VAT Sprzedający przetwarza:

   • imię i nazwisko;
   • numer NIP;
   • firmę działalności gospodarczej;
   • adres działalności gospodarczej;

   Podanie wskazanych danych, w zakresie umożliwiającym Sprzedającemu wystawienie faktury VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 4. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.

 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Sprzedającego:

  1. w przypadku danych przetwarzanych dla wykonania umowy sprzedaży biletu - przez okres wykonania tej umowy sprzedaży, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy;

  2. w przypadku danych przetwarzanych dla wystawienia faktury VAT – przez okres, który prawo przewiduje dla przechowania prowadzonej ewidencji VAT.

 6. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje Sprzedający. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać Sprzedającego o to:

  1. w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe,

  2. jakie jego dane są przetwarzane,

  3. komu Sprzedający ujawnia dane Użytkownika – w takim przypadku Użytkownik uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Użytkownika zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

  4. jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

  5. czy w stosunku do Użytkownika podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie,

  6. czy Sprzedający przekazuje dane Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 8. Użytkownik ma prawo do żądania od Sprzedającego usunięcia jego danych osobowych z systemu Sprzedającego jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  2. Użytkownik wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

  3. Użytkownik wniósł sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

  4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe;

  5. dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  6. dane osobowe Użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,

  7. dane osobowe Użytkownika zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

 9. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

  1. jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  2. jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu;

  3. Sprzedający nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

  Skorzystanie przez Użytkownika z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez Sprzedającego wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 10. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

 11. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Sprzedającego jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.

 12. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 13. Użytkownik chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się ze Sprzedającym:

  1. kontaktując się inspektorem ochrony danych Sprzedającego na adres e-mail: iod@um.wroc.pl lub

  2. pisząc na adres pocztowy: Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław lub

  3. pisząc na adres e-mail: bok@urbancard.pl

 14. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez Sprzedającego ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).

 15. Na potrzeby realizacji działań wskazanych w Regulaminie dane osobowe zostaną udostępnione operatorowi URBANCARD Wrocławska Karta Miejskiej tj. Mennica Polska S.A. z siedziba w Warszawie oraz mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze Sprzedającym w celu umożliwienia dystrybucji biletów za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

 

§7.5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące zakupu biletu w Aplikacji Mobilnej mogą być składane przez Użytkowników w jednej z następujących form:

 2. Każda reklamacja powinna zawierać:

  Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości jednoznacznego określenia osoby składającej reklamację oraz produktu, pozostawia się bez rozpatrywania.

 3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są pisemnie pocztą elektroniczną lub na wniosek Użytkownika pocztą tradycyjną. Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu reklamacji.

 4. Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od przedstawionego stanowiska przesyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: bok@urbancard.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław.

 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Operatorem drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§7.6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w każdym czasie. Operator poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach w Regulaminie i o dacie ich wejścia w życie poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy znajdujący się w danych użytkownika.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, do Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

§8. PLANER PODRÓŻY

1. Wyszukiwarka Połączeń „Planer Podróży” jest narzędziem, umożliwiającym w ramach Aplikacji Mobilnej zaplanowanie podróży przy użyciu środków komunikacji publicznej we Wrocławiu na podstawie danych udostępnionych przez Centrum Usług Informatycznych „OpenData”.

2. Wyniki wyszukania prezentowane są w formie:

- Informacji tekstowej zawierającej nazwy przystanków, środki komunikacji publicznej, z których należy skorzystać w wyszukanym połączeniu, czas dojścia do i z przystanków oraz czas potrzebny na przesiadkę, a także bieżące utrudnienia w ruchu występujące na trasie przejazdu.

- Graficznej, pokazanej na mapie w postaci trasy podróży z zaznaczonymi rodzajami środków komunikacji miejskiej i ich przebiegiem, a także oznaczeniem na mapie bieżących utrudnień w ruchu w ramach wyznaczonej trasy.

3. Użytkownik dzięki Wyszukiwarce Połączeń ma możliwość zaplanowania podróży środkami komunikacji miejskiej przy użyciu funkcji serwisu:

- Wypełnienia pól ‘Z’ i ‘Do’ wpisując nazwę, ulicy i/lub podając jej numer, nazwę ronda, przystanku, bądź charakterystycznego punktu typu centrum handlowe, kino, nazwa szkoły, czy uczelni,

- Ustawienia punktu startowego i docelowego przy użyciu mapy i wybraniu takiej funkcji z panelu pomocniczego dostępnego po naciśnięciu ikonki z menu kontekstowym,

- Ustawienia punktu startowego wykorzystując wbudowany w telefon odbiornik GPS lub wykorzystując lokalizację opartą o stacje bazowe BTS – istnieje wówczas możliwość skorygowania wskazanego przez urządzenie punktu startowego.

4. Planer Podróży ułatwia użytkownikowi zdefiniowanie punktu startowego i docelowego, gdyż posiada w swojej bazie danych wszelkie charakterystyczne punkty handlowe, usługowe, turystyczne czy rozrywkowe na terenie miasta Wrocław i okolic.

5. Po wskazaniu punktu startowego i docelowego użytkownik może również skorygować czas rozpoczęcia podróży. Domyślnie jest podpowiadany aktualny czas, jednak według potrzeb użytkownik może wskazać dowolny czas z przyszłości.

6. Wyniki wyszukiwania obejmują domyślnie 4 najbliższe połączenia w stosunku do wskazanego w wyszukiwarce czasu, z możliwością dowolnego rozszerzania czasu połączeń w przyszłości.

7. Najbliższe połączenia wyświetlane są w formie skrótowej i obejmują:

- Czas jaki pozostał do odjazdu.

- Przystanek, na który należy się udać.

- Numer pojazdu, do którego należy wsiąść.

- Całkowity czas przejazdu.

- W przypadku przesiadek – listę wszystkich linii na trasie.

8. Po wybraniu konkretnego połączenia na ekranie znikają pozostałe proponowane połączenia, a wyświetlane są dodatkowe szczegóły wybranego połączenia, a są to:

- Odległość piesza do najbliższego przystanku (podawana w minutach).

- Lista przystanków każdej linii na trasie wraz z czasem przejazdu pomiędzy przystankami.

- W przypadku przesiadek – czas oczekiwania na przyjazd kolejnego pojazdu (w minutach) oraz ewentualnie odległość piesza pomiędzy przystankami.

- Odległość piesza od ostatniego przystanku na trasie do miejsca docelowego.

9. Wszystkie czasy są czasami rozkładowymi i mogą nie zgadzać się z rzeczywistą godziną przyjazdu poszczególnych pojazdów danych linii.

10. Użytkownik w ustawieniach Planera Podróży może wybrać swoje preferencje wyszukiwania: „tylko autobusy”, „tylko tramwaje”, „jak najmniej przesiadek”, „jak najszybszy dojazd”.

11. Planer Podróży umożliwia również sprawdzenie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej dla poszczególnych linii i przebiegu ich tras. Służy do tego wyszukiwarka linii. Po wybraniu wyszukiwarki wyświetla się lista wszystkich dostępnych linii kursujących w mieście. Po wybraniu linii, na mapie pojawia się trasa danej linii z zaznaczonymi przystankami. Równocześnie możliwe jest wejście do wyżej wymienionej funkcji z poziomu wyszukiwania połączenia po kliknięciu w numer danej linii.

12. Planer Podróży umożliwia również zobaczenie tabliczek przystankowych konkretnych linii komunikacyjnych dla poszczególnych przystanków, w następujący sposób:

- Naciśnięcie jednego z zaznaczonych na mapie miasta przystanków.

- Wybranie przystanku na liście szczegółów wyszukanego połączenia.

- Tabliczka przystankowa zawiera cały spis linii, które zatrzymują się na danym przystanku, godziny ich odjazdów oraz możliwość przejścia do tras danych linii, w tym tras dodatkowych (np. zjazd do zajezdni).

13. Operator, we współpracy z Gminą Wrocław, zobowiązuje się dołożyć należytej staranności by zachować poprawność i aktualność danych wykorzystywanych i zwracanych przez Planer Podróży, Operator nie ponosi jednak odpowiedzialności za poprawność i aktualność tych danych jak również za ich przydatność do konkretnych celów Użytkownika, ani za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika na ich podstawie.

§ 9. PŁATNOŚCI W APLIKACJI

1. Płatności w Aplikacji, w ramach korzystania z Funkcjonalności Biletowej, realizowane są przez Operatora Płatności, odpowiedzialnego za dostarczenie mechanizmów płatniczych, autoryzację płatności, potwierdzenie dokonania transakcji płatniczej.

2. Operator Płatności udostępni następujące metody płatnicze:

a) Karta płatnicza – w modelu płatności jednorazowej oraz cyklicznej, tj. po uprzednim zapamiętaniu danych kartowych. Użytkownik uzyska wgląd w zapamiętane dane kartowe, celem ich usunięcia lub aktualizacji.

b) Przelew Pay-By-Link – przelew w modelu uproszczonym, w przypadku którego Użytkownik po zalogowaniu się do swojego banku, zwolniony zostanie z wypełniania parametrów przelewu. Przelew typu Pay-By-Link będzie każdorazowo autoryzowany przez Użytkownika, w oparciu o udostępnione przez bank Użytkownika mechanizmy.

c) MasterPass – mechanizm portfela kartowego udostępnionego przez MasterCard.

d) BLIK – schemat dla płatności mobilnych udostępniony przez Polski Standard Płatności Sp. z o. o.

3. Użytkownik przy każdej płatności wskazuje wybraną przez siebie metodę płatniczą, po czym postępuje zgodnie z wytycznymi Operatora Płatności dla danej metody płatniczej. Warunkiem wykonania płatności za pośrednictwem Operatora Płatności jest akceptacja udostępnionego przez niego regulaminu usługi..

 

§10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji usług Aplikacji Mobilnej MOBILL, o których mowa w Regulaminie jest (siedziba: Solid Solutions Sp. z o.o., ul. Łaska 13b, 54-616 Wrocław dalej „administratora danych”).

2. Na potrzeby realizacji Usług – administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

a) Imię i nazwisko,

b) numer telefonu komórkowego;

c) adres e-mail;

 

3. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji Usług Aplikacji Mobilnej MOBILL.

4. Dane osobowe przetwarza są wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niniejszym Regulaminem.

5. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Operator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez administratora danych do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

8. Administrator danych udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

b) dostęp do konta Użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu hasła utworzonego przez Użytkownika.

9. W celu prawidłowej realizacji Usług administrator danych powierzył dane osobowe, o których mowa ust. 2 powyżej Operatorowi – Solid Solutions Sp. z o.o., adres: ul. Łaska 13b, 54-616 Wrocław, (jakie dane idą do mennicy

10. Administrator danych nie pozyskuje jakichkolwiek informacji o płatnościach dokonywanych za pośrednictwem aplikacji. W momencie pozytywnego zakończenia płatności z tytułu sprzedaży biletu, Operator Płatności przekazuje do Aplikacji wyłączenie informację o dokonaniu płatności.

11. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

12. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z przysługujących praw bądź ma jakieś pytania dotyczące ochrony danych osobowych, może skontaktować się z Operatorem za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej bok@mobill.pl

13. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Użytkownika. Ponadto, każda informacja, którą Użytkownik udostępnia publicznie, będzie publicznie dostępna także dla innych osób. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika cudzych danych osobowych bądź za działania osób trzecich, którym Użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Użytkownik nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat np. adresu e-mail, hasła, loginu itp. innym podmiotom czy osobom, chyba że jest to konieczne do świadczenia Usług i wynika wyraźnie z Regulaminu.

§11. CLUIFY SDK

1. W Aplikacji zainstalowany jest kod Cluify SDK.

2. Kod Cluify SDK w sposób anonimowy zbiera dane o dostępnych dla telefonu sieciach wi-fi.

3. Posiadaczem i administratorem danych zbieranych przez kod Cluify SDK jest Datarino Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-413), przy ul. Gwiaździstej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466917, NIP 8943047054, REGON 022170104, kapitał zakładowy 491 300,00 zł.

4. W żadnym przypadku kod Cluify SDK nie zbiera danych umożliwiających identyfikację użytkownika takich jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy itp.

5. Kod Cluify SDK pobiera ponadto numer Google Advertising ID, który umożliwia wyświetlanie zindywidualizowanej reklamy na urządzeniu użytkownika. Numer Google Advertising ID nie daje możliwości ustalenia personaliów użytkownika i może być w dowolnej chwili zmieniany przez użytkownika urządzenia. Możliwe jest także zablokowanie numeru Google Advertising ID przez użytkownika, w takim przypadku jest nadawany i pobierany numer Google Tracking ID, a na urządzeniu wyświetlana jest reklama niezindywidualizowana.

6. Dane będą wykorzystywane przez administratora w celach badawczych i statystycznych oraz w celu optymalizacji wyświetlania reklam na urządzeniu. Dane będą pobierane przez administratora bieżąco i przetwarzane na serwerach administratora z zachowaniem podstawowych zasad ochrony przewidzianych dla danych osobowych. Podmiotom trzecim będą udostępniane jedynie zbiorcze dane o charakterze statystycznym. Datarino nie będzie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby prowadzić do naruszenia anonimowego charakteru zbieranych danych.

7. Ze względów technicznych usunięcie kodu jest możliwe jedynie przez usunięcie Aplikacji.

§12. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji Mobilnej mogą być składane przez Użytkowników w jednej z następujących form:

- za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: bok@mobill.pl

- poprzez wysłanie pisemnej reklamacji przesyłką pocztową na adres: Solid Solutions Sp. z o.o.  ul. Łaska 13b, 54-616 Wrocław;

- telefonicznie dzwoniąc na numer 71/ 350 47 72 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00);

- osobiście w Centrum Obsługi Klienta MOBILL, zlokalizowanego: ul. Łaska 13b, 54-616 Wrocław; godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 9.00 – 17.00

2. Każda reklamacja powinna zawierać:

- login wykorzystywanego w procesie logowania do Aplikacji Mobilnej

- adres e-mail użytkownika

Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości jednoznacznego określenia osoby składającej reklamację oraz produktu, pozostawia się bez rozpatrywania.

3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są pisemnie pocztą elektroniczną lub na wniosek Użytkownika pocztą tradycyjną. Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu reklamacji.

4. Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od przedstawionego stanowiska przesyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres:  bok@mobill.pl lub pocztą tradycyjną na adres SOLID SOLUTIONS SP. Z O.O.  ul. Łaska 13b, 54-616 Wrocław.

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Operatorem drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

2. Reklamacje dotyczące zakupu biletu w Aplikacji Mobilnej mogą być składane przez Użytkowników w jednej z następujących form:

– za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail:  bok@urbancard.pl;

– poprzez wysłanie pisemnej reklamacji przesyłką pocztową na adres: Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław;

– telefonicznie dzwoniąc na numer 71/ 34 11 200 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 08.00-14.00);

– osobiście w jednym z Centrów Obsługi Klienta URBANCARD, zlokalizowanych:

ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław, godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 18.00

ul. Prusa 75-79, (Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław), 50-316 Wrocław, godziny otwarcia: pn - czw 08.00-18.00; pt 08.00 - 16.00

ul. Racławicka 2-4. 53-146 Wrocław, godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 18.00

ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław, godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 18.00

Każda reklamacja powinna zawierać:

– numer telefonu wykorzystywanego w procesie logowania do Aplikacji Mobilnej

– adres e-mail użytkownika

– imię i nazwisko

Jeżeli reklamacja dotyczy zakupionego w Aplikacji Mobilnej biletu, należy dodatkowo podać:

– datę i godzinę zakupu

– numer biletu

– numer transakcji oraz identyfikator płatności (w przypadku w którym nie można ustalić numeru biletu, a transakcja płatnicza została zainicjowana)

Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości jednoznacznego określenia osoby składającej reklamację oraz produktu, pozostawia się bez rozpatrywania.

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są pisemnie pocztą elektroniczną lub na wniosek Użytkownika pocztą tradycyjną. Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu reklamacji.

Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od przedstawionego stanowiska przesyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres:  bok@urbancard.pl lub pocztą tradycyjną na adres Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Operatorem drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 

§13. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dostępu do Aplikacji oraz oferowanych w niej Usług poprzez rozwiązanie Umowy.

2. W celu rozwiązania Umowy, Użytkownik może, poprzez kontakt z BOK złożyć dyspozycję zamknięcia konta Użytkownika oraz zwrotu środków zgromadzonych na Przepłaconej Portmonetce. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Użytkownika dyspozycji, o której mowa powyżej.

3. Umowa może ulec rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania, Użytkownik ma prawo żądać zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych na Przedpłaconej Portmonetce.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w każdym czasie. Operator poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach w Regulaminie i o dacie ich wejścia w życie poprzez wiadomość poczty elektronicznej wysłaną na adres e-mail Użytkownika z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Użytkownik je zaakceptował. W okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, do Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora zgodnie z Regulaminem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU UŻYTKOWNIKA APLIKACJI MOBILNEJ MOBILL.

 

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą korzystania Aplikacji Mobilnej MOBILL.

 

Data zawarcia umowy………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU UŻYTKOWNIKA APLIKACJI MOBILNEJ MOBILL.

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora Aplikacji.

 

Operator Aplikacji , wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Operatora Aplikacji środków zabezpieczających infrastrukturę Aplikacji Mobilnej MOBILL przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

- złośliwe oprogramowanie (ang. malware ) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

- programy szpiegujące (ang. spyware ) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;

- spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

- wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing );

- włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i  rootkit .

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

- włączona zapora sieciowa (ang. firewall ),

- aktualizacja wszelkiego oprogramowania,

- nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,

- czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,

- wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,

- regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,

- szyfrowanie transmisji danych,

- instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),

- używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

 

Bezpieczne korzystanie z  Aplikacji Mobilnej MOBILL przez telefon

Operator Aplikacji dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja Mobilna MOBILL spełniała najwyższe standardy bezpieczeństwa, niemniej jednak zalecamy dodatkowe środki ostrożności, na które Operator nie ma wpływu:

- blokada ekranu telefonu hasłem dostępu, PINem lub kombinacją ruchów;

- korzystnie z oprogramowania antywirusowego do ochrony urządzeń mobilnych;

- aktualizacja aplikacji oraz systemu operacyjnego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta;

- niepobieranie i nieinstalowanie oprogramowania z nieznanych źródeł poza oficjalnymi (App Store, Google Play, Windows Phone Store);

- nieklikanie w linki w wiadomościach SMS / e-mail, jeśli nie ma pewności, że pochodzą one z bezpiecznego źródła;

- nie odczytywanie kodów QR nieznanego pochodzenia;

- wyłączanie Wi-Fi / Bluetooth, jeśli nie jest w danym momencie wykorzystywane;

- nieudostępnianie swojego kodu PIN do Aplikacji Mobilnej MOBILL osobom postronnym, a przy wpisywaniu go, zachowanie dyskrecji;

Dedykowaną na telefon Aplikację Mobilną MOBILL dostosowaną urządzenia Użytkownika, Użytkownik może pobrać z autoryzowanych sklepów (Google Play, App Store).